top of page

VOP a dodávky

Preambule  

Prodejce provozuje obchod s blechami/starožitnostmi a nabízí online službu prodeje Produktů na webových stránkách www.faienceantiquem.com. Tyto všeobecné podmínky (dále jen „Podmínky“) jsou vyhrazeny výhradně individuálním a profesionálním Kupujícím.

Článek 1 – Definice 

Pojmy použité v Podmínkách budou mít význam uvedený níže: Kupující: fyzická osoba pořizující Produkty prostřednictvím Stránek. Prodejce: MOREAU PASCALE, 765 chemin du mas des pebbles 30300 BEAUCAIRE - 0618312371 @: brocante.m@yahoo.com

Číslo SIET: 50402914100034
DPH v rámci Společenství: FR25504029141

Článek 2 – Účel

Účelem Podmínek je vymezení práv a povinností Prodávajícího a Kupujícího v souvislosti s prodejem Produktů prostřednictvím Stránek.

Článek 3 – Oblast působnosti  

Podmínky se vztahují na veškerý prodej Produktů Prodávajícím Kupujícímu, uskutečněný prostřednictvím Stránky www.faienceantiquem.com, vyhrazuje si právo tyto všeobecné podmínky prodeje kdykoli upravit nebo upravit. V případě úpravy se na každou objednávku použijí všeobecné podmínky prodeje platné v den objednávky. Objednávka bude prodávajícím zohledněna až po předchozím přijetí Podmínek kupujícím.  

Článek 4 – Objednávka

Kupující zadává svou objednávku prostřednictvím Stránek.  Veškeré smluvní informace jsou prezentovány převážně ve francouzštině a v závislosti na zemi v jazyce země, kde je webová stránka otevřena, a budou potvrzeny nejpozději při dodání.

Článek 4.1: Validace objednávek

Kupující prohlašuje, že se před zadáním objednávky seznámil s Podmínkami a bere na vědomí, že potvrzení jeho objednávky znamená souhlas s jejich podmínkami.  Kupující dále bere na vědomí, že Podmínky jsou mu zpřístupněny způsobem umožňujícím jejich uchování a reprodukci v souladu s § 1369-4 občanského zákoníku.  Pro zadání Objednávky musí Kupující poskytnout Prodávajícímu údaje, které se ho týkají, a vyplnit online formulář přístupný ze Stránek.  Až do závěrečné fáze bude mít Kupující možnost vrátit se na předchozí stránky a opravit a upravit svou Objednávku a dříve poskytnuté informace.  Kupujícímu bude následně v co nejkratší době zaslán potvrzovací email potvrzující přijetí Objednávky a obsahující všechny tyto informace.  Kupující proto musí při vyplňování polí týkajících se jeho identity uvést platnou e-mailovou adresu.  

4.2 Platnost nabídky – Nedostupnost produktu  

Nabídky prezentované Prodávajícím na Stránkách jsou platné, pokud jsou viditelné na Stránkách, v rámci dostupných zásob.  Fotografie a popisy produktů jsou uvedeny pouze pro informaci a mohou podléhat mírným úpravám, aniž by tím byla spojena naše odpovědnost nebo byla sporná regulérnost prodeje.  Po obdržení vaší objednávky zkontrolujeme dostupnost objednaného produktu (produktů). 

V případě nedostupnosti Produktu objednaného Kupujícím se Prodávající zavazuje informovat Kupujícího e-mailem, jakmile se o této nedostupnosti dozví.  V případě nedostupnosti se zavazujeme do 30 dnů od potvrzení objednávky nabídnout vám výměnu nebo vrácení peněz.  Pokud některý z produktů ve vaší objednávce není skladem: Odešleme zbytek vaší objednávky.  

Článek 5 – Cena – Platba

Ceny Produktů uvedené na stránkách Stránky odpovídají cenám bez daní a bez účasti na nákladech na logistickou přípravu a dopravu.  Prodávající si vyhrazuje právo upravit ceny Produktů uvedených na Stránkách.  Produkty však budou Kupujícímu fakturovány na základě cen platných v době potvrzení Objednávky.

Článek 5.1 Platební podmínky:

Platba za objednávku bude provedena:  - Kreditní kartou: platba se provádí zabezpečeným bankovním serverem v době objednávky. To znamená, že přes stránku www.faienceantiquem.com neprocházejí žádné bankovní informace, které se vás týkají. Platba kartou je tedy dokonale bezpečná; Osobní údaje přenášené z webu www.faienceantiquem.com do zpracovatelského centra podléhají ochraně a šifrování; Vaše objednávka tak bude zaznamenána a potvrzena po přijetí platby bankou. 

Platební příkaz provedený bankovní kartou nelze zrušit. Zaplacení Objednávky Kupujícím je tedy neodvolatelné.

Článek 5.3 Prodlení s platbou:

FAIENCE ANTIQUE MFR, si vyhrazuje právo odmítnout dodávku nebo splnit objednávku od spotřebitele, který zcela nebo částečně nezaplatil předchozí objednávku nebo se kterým probíhá spor o platbu.  

Článek 5.4 Ukládání údajů:

FAIENCE ANTIQUE MFR neukládá data kreditních karet svých zákazníků.  

Článek 6 – Doručení

Výše přepravních nákladů se vypočítává podle hmotnosti a místa určení, je vám automaticky sdělena po ověření vašeho košíku a je zahrnuta v celkové ceně, kterou zaplatíte za vaši objednávku.  Produkt bude doručen na souřadnice uvedené kupujícím ve formuláři vyplněném při zadávání objednávky. 

Všechny oznámené časy jsou počítány v pracovních dnech.  Prodávající se zavazuje vyřídit Objednávku do třiceti dnů ode dne následujícího po potvrzení Objednávky.  Překročení dodací lhůty může mít za následek zrušení objednávky.  Uvedené časy jsou průměrné časy a neodpovídají časům zpracování, přípravy a expedice vaší objednávky (mimo sklad). K této době je třeba připočítat dodací lhůtu dopravce.

Produkty vždy putují na riziko příjemce, který v případě zpoždění, poškození nebo nedostatku musí uplatnit postih vůči dopravci nebo u něj učinit nezbytné výhrady, aby mohl tento postih uplatnit. FAIENCE ANTIQUE MFR se zříká veškeré odpovědnosti související s problémy s poškozením, rozbitím, poškozením nebo ztrátou balíků. FAIENCE ANTIQUE MFR již nenese odpovědnost za balíky zákazníka, jakmile je všechny převezme dopravce.

Balení provádí FAIENCE ANTIQUE MFR, krabice, bublinkové fólie a další potřeby jsou kvalitní a jsou efektivně využívány k zajištění dobré bezpečnosti přepravovaných produktů zákazníkům.

Článek 7 – Zrušení – Odstoupení – Vrácení peněz

Článek 7.1 Právo na vrácení:    

Žádné právo na vrácení není akceptováno ani na náhradu.

POZOR: Nebyly přijaty žádné výběry.

Článek 8 – Záruka

Zákazník nemůže mít žádnou záruku na použitý výrobek, fyzické zboží prodávané FAIENCE ANTIQUE MFR je skutečně staré zboží, které může obsahovat vady, stopy opotřebení způsobené jeho stářím, oděrky, skvrny a praskliny. nejedná se o strojové nebo skladové produkty. Všechny produkty na stránce www.faienceantiquem.com jsou jedinečné.

Článek 9 – Odpovědnost

Odpovědnost prodávajícího nelze uplatnit v případě, že neplnění nebo špatné plnění jeho závazků je způsobeno kupujícím, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou událostí třetí osoby nesouvisející s poskytováním služeb stanovených v Podmínkách nebo případem nepředvídatelné, neodolatelné a vnější vyšší moci.  Prodávající nenese odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku chyby na straně kupujícího v souvislosti s používáním produktů.    

Článek 10 – Duševní vlastnictví

Všechny prvky zveřejněné na Stránkách, jako jsou zvuky, obrázky, fotografie, videa, texty, animace, programy, grafická charta, nástroje, databáze, software, jsou chráněny ustanoveními Kodexu duševního vlastnictví a patří Prodávajícímu.  Kupujícímu je zakázáno porušovat práva duševního vlastnictví vztahující se k těmto prvkům a zejména reprodukovat, představovat, upravovat, přizpůsobovat, překládat, extrahovat a/nebo opakovaně používat kvalitativně nebo kvantitativně podstatnou část, vyloučení úkonů nezbytných pro jejich normální a vyhovující použití.   

Článek 11 – Osobní údaje

Kupující je informován, že při jeho navigaci a v rámci objednávky jsou prodávajícím shromažďovány a zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají.  Toto zpracování je předmětem prohlášení pro Commission Nationale Informatique et Libertés podle zákona č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978.  

Kupující je informován, že jeho údaje:  - jsou shromažďovány spravedlivým a zákonným způsobem,  - jsou shromažďovány pro konkrétní, explicitní a legitimní účely  - nebudou dále zpracovávány způsobem neslučitelným s těmito účely  - jsou přiměřené, relevantní a nepřehnané s ohledem na účely, pro které jsou shromažďovány, a jejich následné zpracování  - jsou přesné a úplné  - jsou uchovávány ve formě umožňující identifikaci dotčených osob po dobu, která nepřesáhne dobu nezbytnou pro účely, pro které jsou shromažďovány a zpracovávány.  

Prodávající se dále zavazuje učinit veškerá nezbytná opatření k zachování bezpečnosti údajů, zejména k jejich zkreslení, poškození nebo k tomu, aby k nim měly přístup neoprávněné třetí osoby.  Tyto údaje slouží ke zpracování Objednávky a také ke zlepšení a personalizaci služeb nabízených Prodávajícím.  Nejsou určeny k předávání třetím stranám.  

Kupující má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, a používání těchto údajů pro účely vyhledávání, zejména obchodní. Kupující může prodávajícího dotazovat za účelem získání potvrzení, že osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou předmětem tohoto zpracování, informace týkající se účelů zpracování, kategorií zpracovávaných osobních údajů a příjemců nebo kategorií příjemců komu jsou údaje sdělovány, sdělování osobních údajů, které se ho týkají, jakož i jakýchkoli dostupných informací o jejich původu.  

Kupující může také požadovat, aby prodávající opravil, doplnil, aktualizoval, zablokoval nebo vymazal jakékoli osobní údaje, které jsou nepřesné, neúplné, nejednoznačné, neaktuální nebo jejichž shromažďování, používání, sdělování nebo uchovávání je zakázáno. Za účelem uplatnění tohoto práva zašle kupující prodávajícímu v postavení správce údajů e-mail na adresu: faiencentiquem@yahoo.com  

Článek 12 – Úmluva o dokazování

Je výslovně dohodnuto, že strany mohou pro účely Podmínek vzájemně komunikovat elektronicky za předpokladu, že budou zavedena technická bezpečnostní opatření, která mají zaručit důvěrnost vyměňovaných údajů.   Obě strany souhlasí s tím, že e-maily, které si mezi sebou vyměňují, platně prokazují obsah jejich výměny a případně jejich závazky, zejména pokud jde o zasílání a přijímání Objednávek.

Článek 16 – Částečná neplatnost

Pokud by jedno nebo více ustanovení Podmínek bylo považováno za nezákonné nebo neplatné, tato neplatnost nebude mít za následek neplatnost ostatních ustanovení těchto Podmínek, ledaže by tato ustanovení byla neoddělitelná od zrušeného ujednání.   

 

Článek 17 – Rozhodné právo

Podmínky se řídí francouzským právem.  

Článek 18 – Přidělení jurisdikce

Strany se dohodly, že v případě sporu, který může vzniknout ohledně provádění nebo výkladu Podmínek, se budou snažit nalézt transakční řešení. V případě neúspěchu tohoto pokusu o smírné řešení sporu bude spor předložen příslušným soudům.   

Soubory cookie, ukládání osobních údajů

Když si prohlížíte naše webové stránky, mohou se ve vašem zařízení zaznamenávat nebo číst informace. Pokračováním přijímáte zálohu a čtení souborů cookie za účelem analýzy vaší navigace a umožnění nám měřit návštěvnost našich webových stránek.

legální informace

Omezená odpovědnost výhradního vlastnictví FAIENCE ANTIQUE MFR, 765 chemin du mas des cailloux 30300 BEAUCAIRE - 0618312371 – faienceantiquem@yahoo.com

Číslo SIET: 50402914100034
DPH v rámci Společenství: FR25504029141

dodávka

Doručení v metropolitní Francii: Náklady na dopravu se liší.
Doručení v zemi Evropské unie: Náklady na dopravu jsou variabilní.
Doručení do země mimo Evropskou unii: Náklady na dopravu se liší.

Zpoždění dodávky

1. U jakékoli objednávky doručené v metropolitní Francii se FAIENCE ANTIQUE MFR vynasnaží dodat objednávku do 5 pracovních dnů (pondělí až pátek kromě státních svátků) ode dne přijetí objednávky.

2. U jakékoli objednávky doručené v jiné zemi Evropské unie a mimo Evropskou unii se FAIENCE ANTIQUE MFR vynasnaží dodat objednávku do 10 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page